Beste leden,

In de eerste KippeVel van dit jaar hebt u de agenda voor de ALV 2021 zien staan met daarbij het voorbehoud van geldende maatregelen. De ALV gaat nu niet door maar we gaan er vanuit dat de ALV wel gehouden kan worden tijdens het Slotweekend op 2 oktober in Soerendonck.

Het jaarverslag 2020 is gereed en sturen we u in de bijlage alvast toe. Op de ALV komt dit uiteraard nog aan de orde.
Het bestuur stelt voor conform de roosters van aftreden een aantal wijzigingen in de commissies en in het bestuur m.i.v. april 2021 alvast te laten ingaan en deze wijzigingen dan op de ALV in oktober 2021 ter goedkeuring aan u voor te leggen.

  • In de Commissie Geschillen is Lidy Walraven aftredend en is Henk Teunissen bereid gevonden haar plaats in te nemen.
  • In de Commissie Kascontrole is Marjo Boekhorst bereid om nog een termijn van 3 jaar op zich te nemen.
  • In het bestuur heeft Gerry Wetters besloten zich na een termijn van 3 jaar niet herkiesbaar te stellen als bestuurder PR & Communicatie. Zij zet haar werk in de redactie van KippeVel wel voort.
  • Ron Brendel sluit zijn bestuursfunctie als Interim-penningmeester af en Martien van Driel neemt de bestuursfunctie van Penningmeester op zich.
  • Ron Brendel heeft ook voor een aantal maanden het Calculatiebureau waargenomen en draagt deze werkzaamheden nu over aan Berend ten Kate.

Mocht u bezwaar hebben tegen bovengenoemde voorstellen of hierover vragen hebben dan kunt u die bij het secretariaat kwijt.

Er ontstaat nu een tweede vacature in het bestuur. Mocht u belangstelling hebben om in het bestuur plaats te nemen als bestuurder PR & Communicatie, voorzitter of secretaris dan horen we dat graag en kunt u het aan een van de bestuursleden laten weten.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Margriet Fiege

 

Agenda ALV 2 okt 2021 icn_pdf

 Jaarverslag 2020 icn_pdf